คำตอบ

Nutraceutical เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอาหารหรือเป็นสารองค์ประกอบในอาหารที่ผ่านการสกัดในรูปเข้มข้นและนำมาพัฒนารูปแบบให้เป็นเม็ด (table) หรือแคปซูล (capsule) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายยา มีจุดประสงค์หลัก เพื่อใช้ป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองที่มีสารอาหารและสารองค์ประกอบที่ใช้ป้องกันโรค

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธนิสร์ ปทุมานนท์.  Nutraceutical  การใช้อาหารเป็นยา และการใช้ยาเป็นอาหาร. นิตยสาร สสวท.  ปีที่ 37,  ฉบับที่ 161 (ก.ค.-ส.ค.) 2552 : 42