ชื่อบทความ : มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 162 ง (10 ก.ค.61) หน้า 16-18 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 1.1 ของ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม ใน 2.2 เกณฑ์การปฏิบัติด้านการ คัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และการออกแบบการก่อสร้าง แห่งประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ชื่อบทความ : ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค.61) หน้า 1 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ไบโอมีเทน” หมายความว่า ก๊าซซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในสภาวะ ไร้ออกซิเจนที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีปริมาณมีเทนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยปริมาตร ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือ ใช้ผสมกับก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ก็ได้ ข้อ 2 ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561

ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 7-9 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ผู้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 จัดให้มีการทำบัญชีรับ - จ่ายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อการบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ ให้มีการทำบัญชีรับ - จ่าย วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ แยกตามชื่อวัตถุออกฤทธิ์ หรือวัตถุตำรับ โดยแสดงชื่อวัตถุออกฤทธิ์หรือวัตถุตำรับและความแรงต่อหน่วย เลขที่หรือรุ่นที่หรือ ครั้งที่ผลิต ชื่อผู้ผลิตและแหล่งผลิต วันเดือนปี และจำนวนหรือปริมาณของวัตถุออกฤทธิ์ที่จ่าย รวมทั้งชื่อ อายุ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้รับยาทุกครั้งที่จ่าย และลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบัญชี . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4

ชื่อบทความ : การจดแจ้งเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ.2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 216 ง (5 ก.ย.61) หน้า 10-11 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text
บทนำ : ขอบข่าย : ข้อ 1 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้นโดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด ซึ่งแตกต่างจากคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ของเครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทย และไม่เข้าข่ายเป็น ยา อาหาร วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ วัตถุอันตราย หรือเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย จะต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสำอางนั้นก่อนผลิตหรือก่อนนำเข้า และห้ามมิให้ ขายเครื่องสำอางดังกล่าวในราชอาณาจักร ข้อ 2 การจดแจ้งเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ แตกต่างจากเครื่องสำอางที่วางขายในประเทศไทย จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจดแจ้ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ดังนี้ (1) หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องสำอาง (2) ข้อมูลกฎระเบียบหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศคู่ค้าที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถวางขายในประเทศคู่ค้าได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจดแจ้งเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ.2561

ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 221 ง (10 ก.ย. 61) หน้า 6-16 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ร่างแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัยแก้ไขปัญหาและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดตำแหน่ง จัดเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ผสมปูนก่อ ปูนทรายปรับระดับ ก่ออิฐในแนวระนาบและแนวโค้ง ติดตั้งเคาน์เตอร์และผนังคอนกรีตมวลเบา สร้างและติดตั้งบัวกันน้ า บัวประดับ ทำเสาและคานเอ็น ตามรูปแบบและข้อกำหนด โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา