ชื่อบทความ : ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง (24 ส.ค.61) หน้า 1 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5) Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ไบโอมีเทน” หมายความว่า ก๊าซซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในสภาวะ ไร้ออกซิเจนที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มีปริมาณมีเทนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยปริมาตร ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับยานยนต์ โดยจะใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือ ใช้ผสมกับก๊าซธรรมชาติส้าหรับยานยนต์ก็ได้ ข้อ 2 ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561