ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 9 ขีดจำกัดเสียงรบกวน

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 9−2562

ชื่อเอกสาร :ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 44 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนเล่มนี้นี้ – กําหนดวิธีการทดสอบในการหาระดับกำลังเสียง (sound power level) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน – กําหนดระดับกําลังเสียงถ่วงน้ำหนักแบบเอสูงสุด (maximum Aweighted sound power level) สาหรับการทดสอบของโรงงาน เพื่อการยอมรับ (factory acceptance testing of networksupplied) เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนตาม มอก. 866 เล่ม 1 ซึ่งมี วิธีการระบายความร้อนตาม มอก. 866 เล่ม 6 และระดับช้ัน การป้องกันตาม มอก. 866 เล่ม 5 และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5359 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 9 ขีดจำกัดเสียงรบกวน