ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 6 วิธีระบายความร้อน (IC)

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 6−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 41 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุลักษณะการจัดวางวงจรและวิธีการเคลื่อนของตัวกลางระบายความร้อน (coolant) ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน จําแนกวิธีระบายความร้อน และกำหนดระบบการระบุรหัสดังกล่าว การระบุรหัสวิธีระบายความร้อนประกอบด้วยตัวอักษร “IC” ตามด้วย ตัวเลขและตัวอักษรที่ใช้แทนลักษณะการจัดวางวงจร ตัวกลางระบายความร้อน และวิธีการเคลื่อนของตัวกลางระบายความร้อน ได้กําหนดการระบุรหัสแบบสมบูรณ์และการระบุรหัสอย่างง่าย การระบุรหัสแบบสมบูรณ์นั้นตั้งใจให้ใช้เป็นหลักเมื่อการระบุรหัสแบบง่าย ไม่สามารถใช้ได้ ตัวอย่างในการระบุรหัสแบบสมบูรณ์รวมทั้งการระบุรหัสแบบง่ายพร้อมกับภาพร่าง สําหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนบางชนิดที่ใช้บ่อย ได้แสดงไว้ใน Annex A รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-6: 1991 ข้อ 1

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5356 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 6 วิธีระบายความร้อน (IC)