ชื่อเรื่อง :  เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
ผู้แต่ง :  สมพร สินเจริญโภคัย นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สังกัด :  สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด