ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก “BCG Model” ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 : สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ
ผู้แต่ง :  ฐิติพร วัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด