ชื่อเรื่อง :  วศ. วันนี้ 130 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ สู่การริเริ่มงานจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง :  อัญญาดา ตั้งดวงดี อุดมลักษณ์ เวียนงาม ทิพย์วาที กกรัมย์ และเปรมกมล ขุนรัตน์
สังกัด :  กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด