ชื่อเรื่อง

:  People in focus นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

   รับกฎกระทรวงใหม่ อว.วศ. ปรับบทบาทรองรับภารกิจให้รวดเร็วและมีคุณภาพเป็นห้องปฏิบัติการกลาง

   ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ผู้แต่ง :  จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม
สังกัด สำนักงานเลขานุการกรมฯ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด