ชื่อเรื่อง : Special guest เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์เชิงศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับอารยธรรมมนุษย์มายาวนานตราบจนถึงปัจจุบัน
ผู้แต่ง : สำนักงานเลขานุการกรม
สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรมฯ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด