ชื่อเรื่อง

People in focus นางสาวนี ระนารถ แจ้งทองรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ Change (การเปลี่ยนผ่าน)

ผู้แต่ง :  นางสาวนี ระนารถ แจ้งทองรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
สังกัด :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด