ชื่อเรื่อง

:  วศ. วันนี้ “นวัตกรรมหุ่นยนต์ สนัับสนุุนการปฏิบัติงานของบุุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

ผู้แต่ง :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่ 
สังกัด :  สำนักงานเลขานุการกรมฯ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด