ชื่อเรื่อง

การผลิตน้ำนมข้าวผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ผู้แต่ง

:  นางสาวเจนจิรา จันทร์มี และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม

สังกัด กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด