ชื่อเรื่อง

ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาลยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต

ผู้แต่ง

:  นางสาวปวีณ์นุช พรหมอ่อน 

สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด