ชื่อเรื่อง

: บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมการใช้สารสนเทศมาตรฐาน

ผู้แต่ง

: นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

สังกัด :  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด