ชื่อเรื่อง

: โควิดกับการอบรมออนไลน์ในแบบ “ยุคนิวนอร์มอล”(New Normal)

ผู้แต่ง

: นางสาวจรวยพร แดงจิ๋ว

สังกัด : กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด