ชื่อเรื่อง

: การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลในน้ำ

ผู้แต่ง

นางอังสนา ฉั่วสุวรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
   นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
   นางสาวอังค์วรา พูลเกษม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ     

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด