ชื่อเรื่อง

: การพัฒนานวัตกรรมการวัดของมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ

ผู้แต่ง

: ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ นักวิทยาศาสตร์

สังกัด : กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด