ชื่อเรื่อง

: รอบรู้ รอบโลก นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 

ผู้แต่ง

: วีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

สังกัด : กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด