ชื่อเรื่อง

: การจัดทำตราสัญลักษณ์กระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากวัสดุเซรามิกเนื้อพอร์ซเลน

ผู้แต่ง

: กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน

สังกัด : กลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด