ชื่อเรื่อง

: Next Normal กับการเตรียมความพร้อมขอการรับรองห้องปฏิบัติการ 

ผู้แต่ง

: กิจติศักดิ์ ยศอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สังกัด กองบริหารและรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด