ชื่อเรื่อง

: วิถีคนจัดฝึกอบรมในยุคปกติถัดไป

ผู้แต่ง

: เบญจพร บริสุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด