ชื่อเรื่อง

: อาหารในชีวิตบนพื้นฐานยุควิถีใหม่

ผู้แต่ง

: ดร.จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ นายปรานต์ ปิ่นทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นายทรงพล ไกรสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์

สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด