ชื่อเรื่อง

: การปฏิบัติตนให้รอดพ้นโควิด-19 และสภาวะหลังการระบาด

ผู้แต่ง

: นายนารถ พรหมรังสรรค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 

สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด