ชื่อเรื่อง

: ฐานวิถีชีวิตใหม่ในอนาคต (Next new normal) ในรูปแบบสังคมไทยหลังโควิด-19 กับทิศทางการรักษาทางการแพทย์

ผู้แต่ง

: ฐานันดร พิทักษ์เกียรติ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองสอบเทียบเครื่องมือวัด
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด