ชื่อเรื่อง

: รอบรู้ รอบโลก ทิศทางเศรษฐกิจตามวิถี Next Normal  

ผู้แต่ง

: สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สังกัด กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 218 ประจำเดือนมกราคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด