ชื่อเรื่อง :  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี : สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
ผู้แต่ง ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด