ชื่อเรื่อง

: วศ. วันนี้ วศ.อว. ร่วมพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล "สำรวจการจัดการขยะและปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อวางแผนการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม"

ผู้แต่ง

: พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง นักวิชาการเผยแพร่

สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด