ชื่อเรื่อง :  People in focus ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2564
ผู้แต่ง ศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และ กัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด