ชื่อเรื่อง :  โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้แต่ง อนุตตรา นวมถนอม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด