ชื่อเรื่อง :  ความสำคัญมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง วลีพร พิบูลย์ผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด