ชื่อเรื่อง :  กรมวิทยาศาสตร์บริการกับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผู้แต่ง ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ ปุณยวีร์ กฤตวิทย์ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด