ชื่อเรื่อง :  บทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs)
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด