ชื่อเรื่อง :  การคัดเลือกจุลินทรีย์ เพื่อพัฒนาระบบย่อยสลายขยะในครัวเรือน
ผู้แต่ง ธีระ ปานทิพย์อำพร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 
สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด