ชื่อเรื่อง :  อันตรายจากกระดาษสัมผัสอาหารที่ทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล
ผู้แต่ง ก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด