ชื่อเรื่อง การให้บริการทดสอบถ่านกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์ถ่านจากวัสดุธรรมชาติ และชีวมวล
ผู้แต่ง  สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด  กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด