ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิธีทดสอบ น้ำ น้ำเสีย ตาม Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24thed., 2023
ผู้แต่ง ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด