ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก Science and Innovation for Achieving the SDGs Goals วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ , ฉวีวรรณ เพ็งพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์ และ กรรณิกา ดีวินิจ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด