ชื่อเรื่อง :  เปิดจักรวาลการเรียนรู้ด้วย Immersive Technology
ผู้แต่ง  สมพร สินเจริญโภคัย นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัด  กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด