ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ

ข้อมูลพร้อมใช้หลากหลายเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะเรื่องเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและชุมชน  (Compiled Filed)  พร้อมให้บริการออนไลน์ เช่น น้ำส้มควันไม้ ยางสังเคราะห์ ทุเรียน : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป สมุนไพร : ผลิตภัณฑ์และการแปรรูป เครื่องเทศ ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปรตีนไหม การแปรรูปปลา ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เป็นต้น

สำหรับใช้ในการค้นหา โดยลักษณะข้อมูลภายในฐานจะประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรมจากเอกสารสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น บทความวารสาร บทความวิจัยภายในประเทศ เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน ฯลฯ มีบทคัดย่อในแต่ละเรื่องไว้ในฐานข้อมูลนี้ด้วย และได้นำเอกสารฉบับเต็มของสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเป็นแฟ้มประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เก็บไว้ในฐาน ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้จากฐานข้อมูลนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th/index.php/th/compiled-file จะเห็นชื่อฐานข้อมูลประมวลสารสนเทศเฉพาะเรื่อง ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดูเอกสารนั้นได้ตามต้องการ

ลง Facebbok วันที่ 21 ธันวาคม 2560 : https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1558889584194454