ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🌾 หากมองรอบๆ ตัว จะพบว่าพลาสติกถูกนำมาใช้กับทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ในแต่ละปีพลาสติกถูกผลิตขึ้นมามากกว่า 300 ล้านตัน พลาสติกทั่วไปมีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ต่างๆ จึงย่อยสลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกที่ไม่สามารถกำจัดได้ขึ้นมา
🌾 พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastics) ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทนแทนพลาสติกแบบเดิมๆ ทำมาจากวัสดุที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายในสภาวะที่เหมาะสมด้วยจุลินทรีย์ แบคทีเรีย หรือเชื้อรา และกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม
🌾 อยากรู้จัก Biodegradable Plastics ให้มากกว่านี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทความของกรมวิทยาศาสตร์บริการ >> https://goo.gl/2Xaw9o หรือต้องการเอกสารฉบับเต็มเกี่ยวกับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
☎ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7251-52
📧 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เผยแพร่ Facebook วันที่ 5 พฤศจิกายน 2018