ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ, VDO
🎋 กระจูดเป็นพืชตระกูลกกชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepironia articulata Domin จัดอยู่ในวงศ์ Cyperaceae สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบขึ้นในบริเวณนํ้าขังตามริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนและมีความเป็นกรดสูง เรียกว่า “พรุ” พบมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส นครศรีธรรมราช และระยอง กระจูดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยนิยมนำต้นกระจูดมาตากแห้งเพื่อใช้จักสานเป็นเสื่อและผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
🎋 สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ (Information Repackaging/IR) เรื่อง “หัตถกรรมจักสานจากกระจูด (Wicker handmade from krachut/IR 43)” ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือจากเว็บไซต์ https://bit.ly/2RWM9u2
🎋นอกจากนี้ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการยังได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดเชื้อรา วิธีการและขั้นตอนต่างๆ การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสาน ที่ทำมาจากพืชชนิดต่างๆ เช่น กก ผักตบชวา และไม้ไผ่ โดยนำเสนอกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาเชื้อราในผลิตภัณฑ์จักสานทำให้ผลิตภัณฑ์จักสานมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเผยแพร่ในสื่อสังคม ออนไลน์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2201-7032
📧 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.