ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ
!ปัจจุบันมีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอาหารมาใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยอาหาร ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดมาตรการการประเมินความปลอดภัยรองรับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้นิยาม “อาหารใหม่ (Novel food)” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 159 ง ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หน้า 15) หมายความว่า
.
1. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติการบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่าสิบห้าปี หรือ
2. วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่กระบวนการผลิต โดยทั่วไปของอาหารนั้น ๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ (level of Undesirable substances)
3. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ (1) หรือ (2) เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารและอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม และให้อาหารใหม่เป็นอาหารที่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลากให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้ นอกจากนี้การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ ต้องยื่นผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
.
สำหรับหน่วยงานประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel food) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ปัจจุบันมี 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศรวมทั้งเอกสารราชกิจจานุเบกษา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7295 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ที่มาของภาพ : : http://3.bp.blogspot.com/.../20171118-081803-IMG_7278.PNG
เผยแพร่ Facebook เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 : https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/posts/1671707152912696