ตรวจเอกสารทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

เป็นบริการสารสนเทศที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารในห้องสมุด โดยรับคำถาม / ตอบคำถามผ่านทาง โทรศัพท์/โทรสาร/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ให้บริการ อาทิ หนังสือ วารสาร สิทธิบัตรมาตรฐาน ฯลฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่
โทร : 0 2201 7251, 0 2201 7259-61
แฟกซ์ : 0 2201 7251 , 0 2201 7265
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพจาก Designed by Freepik