Title : ถ่ายทอดเทคโนโลยี “การแปรรูปมะนาว” ณ จังหวัดชลบุรี โดย สำนักเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

          กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวศิริวรรณ จำแนกสาร และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ฝึกอบรมการแปรรูปมะนาว ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติใน หลักสูตร “การอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้วัยเกษียณ” ีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเกาะจันทร์ โดยมี ผู้ร่วมฝึกอบรมกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักเทคโนโลยีชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ลงพื้นที่ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งเสริมการแปรรูปมะนาว เนื่องจากในพื้นที่ตำบลเกาะจันทร์มีการปลูกและมีผลผลิตมะนาวเป็นจำนวนมาก ทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคา อ่านเอกสารฉบับบเต็ม

Source : ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563