Title : อย. แจง ปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซีต้องตรงตามที่ฉลากระบุ

          อย. แจง ปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซี ต้องมีปริมาณตรงตามที่แจ้งและแสดงบนฉลาก รวมถึงสามารถคงปริมาณตลอดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หากตรวจพบไม่ตรงตามที่แจ้ง พร้อมดำเนินการทางกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ แนะผู้บริโภคกินผักผลไม้ให้หลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ 

         นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยแพร่ผลทดสอบปริมาณวิตามินซีในเครื่องดื่มผสมวิตามินซีที่จำหน่ายในท้องตลาด จำนวน 47 ตัวอย่าง พบมีปริมาณวิตามินซีไม่ตรงตามฉลาก และตรวจไม่พบปริมาณวิตามินซี จำนวน 8 ตัวอย่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้กำหนดปริมาณสูงสุดของการเติมวิตามินที่ละลายได้ในน้ำไว้ที่ 200 % ของ Thai RDI สำหรับปริมาณวิตามินซี คือ ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อวัน อ่านเพิ่มเติม

Source : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com