ชื่องาน : Food Talks 2021 #1 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ
ผู้จัดอบรม : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
รายละเอียดการอบรม : 
  • สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #1  “การจัดการหลังเก็บเกี่ยว: หัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ”

  • ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ และ ดร. ดวงใจ น้อยวัน  สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยลดการสูญเสียสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งความรู้ด้านนวัตกรรมการบรรจุและการขนส่งผักผลไม้สดพร้อมบริโภคให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19

  •  วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

  • ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

  • (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กิจกรรมการอบรม : บรรยายพิเศษ

  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในยุควิกฤติ COVID-19
  • นวตกรรมการบรรจุและการขนส่งผักผลไม้สดพร้อมบริโภคใหถึงมือลุกค้าอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : 

  • ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com