ชื่องาน : เจาะลึกกฎหมาย GMP ประกาศสาธารณสุข ฉบับที่ 420 
ผู้จัดอบรม : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียดการอบรม : 
 • เรียนออนไลน์ วันที่15 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-15.30น.
 • เรียนแบบ live สด ผ่าน Zoom และกลุ่มปิด Facebook   
 • วิทยากร : คุณวิชุดา เกิดโภคา ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT  
 • มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
 • สมาชิก FoSTAT ราคา 1,000 บาท (รวม VAT 7%)
 • บุคคลทั่วไป ราคา 1,200 บาท (รวม VAT 7%)  อ่านเพิ่มเติม 

ลงทะเบียน Online ผ่าน Google forms ได้ที่ https://bit.ly/3qQmogw 

หัวข้อในการบรรยาย : 

1. ภาพรวมข้อกำหนด GMP 
2. ข้อกำหมดพื้นฐาน
 • สถานที่ตั้ง อาคารการผลิต การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
 • เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
 • การควบคุมกระบวนการผลิต
 • การสุขาภิบาล
 • สุขลักษณะส่วนบุคคล

3. ข้อกำหมดเฉพาะ

 • 1. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
 • ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
 • อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่านฆ่าเชื้อด้วย Commercial Sterilization
4. รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สนใจเข้าร่วมสัมมนาหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

แหล่งที่มาของภาพ : www.freepik.com