ผู้จัดอบรม : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการอบรม : 

  • เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #8 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง
  • เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2564

  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ:  8 เมษายน 2564

  • ชำระค่าลงทะเบียน: 9 – 23 เมษายน 2564

  • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น: 3 – 7 พฤษภาคม 2564

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : 

  • 1 ท่าน 15,000 บาท
  • 2 ท่าน 20,000 บาท
  • มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรม * ไม่รวมค่าเดินทาง

หลักสูตรที่ Food SMEs ต้องเรียน : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ https://forms.gle/ckU2qmbkg43viPkD9

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้ : 

1. ผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

2. บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร

3. มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจในแนวคิด Transform Food SMEs From Local to Global!!!

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

1. การอบรม และ Workshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละหัวข้อ กว่า 10 ท่าน!!

2. โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

3. การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย

4. เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ : 

091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

หรือ Facebook Page: Padthai by Food Innopolis

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ :