จัดโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร

รายละเอียดของโครงการ :

  • ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สนับสนุนคูปองตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ มูลค่า 30,000 บาทต่อกิจการ
  • โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564
  • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร/เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่ shorturl.at/cfDI5

คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม : 

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือวิสาหกิจชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
  • มีสัญชาติไทย
  • ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการอยู่ภายใต้โครงการเดียวกันในปี 2564
  • มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ฯ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพนิดา 09-2462-1426, 02-422-8688 ต่อ 5107
คุณสริสรา 06-2169-1556
Line : @607defhx

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันอาหาร